Vedtægter

§ 1
Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og institutioner i lokalområdet.

§ 2
Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

§ 3
Syddjurs Erhvervsforening har til formål:

 • At skabe et inspirations- og udviklingsforum for iværksættere, virksomhedsledere og ildsjæle med interesse for virksomhedsudvikling.
 • At medvirke til etablering af samarbejder, netværk og nye projekter/initiativer med udgangspunkt i behovet i Syddjurs Kommune.
 • At etablere en aktiv bestyrelse og medlemskreds der er positivt indstillet for at medvirke til at understøtter ildsjæle og projektmagere, der ønsker at skabe en positiv erhvervsudvikling i Syddjurs kommune.
 • At virke til fremme af samarbejdet med Syddjurs Kommune. 
 • At bidrage med et positivt og dynamisk erhvervsmiljø, der kan understøtte en god markedsføring af Syddjurs kommune.

§ 4
Erhvervsforeningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen er erhvervsforeningens højeste myndighed.
Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse til medlemmerne via email med mindst 8 dages varsel. Hvis der skal behandles indkomme forslag, skal hovedindholdet heraf angives i indkaldelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

§ 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsesformands beretning for det forløbne år.
 3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter jf. vedtægterne.
 6. Valg af 1 revisor.
 7. Evt.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen senest den 1. januar.

§ 6
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt har anmodet bestyrelsen derom.                   

§ 7
På generalforsamlingen har hver mødt medlem en stemme, samt mulighed for at afgive højest en stemme ved skriftlig fuldmagt.
Medlem er den person, virksomhed eller forening der pr. 31. december forud for generalforsamlingen har betalt kontingent.

§ 8
En lovlig generalforsamling er altid beslutningsdygtig.
Alle beslutninger vedtages med alm. stemmeflertal. Dog kræves for vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Hvis vedtægtsændringer således ikke er vedtaget med 2/3 flertal, men dog med simpelt stemmeflertal, kan forslaget godkendes på den følgende såvel ekstraordinær som ordinær generalforsamling med alm. stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
Til opløsning af erhvervsforeningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden flg. såvel ekstraordinære som ordinære generalforsamlinger med alm. stemmeflertal blandet de fremmødte stemmeberettigede.

§ 9
Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, leder erhvervsforeningen.
Medlemmer af bestyrelsen vælges af og på generalforsamlingen.
De valgte bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år af gangen og afgår henholdsvis 3 og 4.
Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

§ 11
Bestyrelsen repræsenterer erhvervsforeningen udadtil. Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsens formand. Møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 12
Intet bestyrelsesmedlem kan, for sit arbejde i erhvervsforeningen, oppebære honorar uden sanktion fra bestyrelsen.

§ 13
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, der evt. kan tiltrædes af medlemmer udenfor erhvervsforeningens kreds.
Bestyrelsens formand eller næstformand har ret til at deltage i udvalgenes møder.

§ 14
Erhvervsforeningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 15
Det til driften af erhvervsforeningen nødvendige beløb søges tilvejebragt gennem kontingenter og tilskud fra organisationer, institutioner, enkeltpersoner o.a.
Medlemskontingentet kan være varierende for privatperson, private næringsdrivende, større handels- og industridrivende, foreninger og institutioner.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og indgår som en integreret del af det budget, som bestyrelsen udarbejder forud for det kommende regnskabsår.

§ 16
Erhvervsforeningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 17
Ved opløsning af erhvervsforeningen anvendes dettes midler efter generalforsamlingens bestemmelser.

Hent Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening som pdf.